1. Klub mnohodetných rodín
 2. Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 3. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov
 4. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
 5. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 6. CitizenGo Slovensko
 7. Dobrota sv. Alžbety
 8. Katolícke hnutie žien Slovenska
 9. Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 10. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
 11. Hnutie Modlitby matiek
 12. Katolicka jednota Slovenska
 13. Liga pár páru v SR
 14. Centrum pomoci pre rodinu - Trnava
 15. Aglow
 16. CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
 17. Resoty
 18. Dobrota pre Afriku
 19. Františkánsky svetský rád
 20. Asociácia za život a rodinu
 21. Donum Vitae
 22. Áno pre život
 23. Christin
 24. Fórum pre verejné otázky
 25. FUGA - kultúrne centrum kresťanov
 26. Horúci tím o.z
 27. Klub priateľov Ferka Skyčáka
 28. Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku
 29. Koinonia Ján Krstiteľ
 30. Komunita Sant´ Egidio
 31. Nadácia Jozefa Murgaša
 32. Manželské stretnutia
 33. Nádej pre beznádej
 34. MIVA Slovensko
 35. Priatelia Quo Vadis o.z
 36. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 37. Network Slovakia
 38. Nové Ľudstvo, o.z.
 39. O.z. Maják Nádeje
 40. Potravinová banka Slovenska
 41. Občianske združenie Slnečnica Slovensko
 42. Rodina Nepoškvrnenej
 43. Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan
 44. Slovenské misijné hnutie
 45. Slovenský orol
 46. SAVIO
 47. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
 48. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie / ÚSKI
 49. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
 50. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 51. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 52. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 53. Centrum pre rodinu Nitra
 54. Centrum pre rodinu Žilina (Asociovaný člen FKI)
 55. Inštitút rodiny Košice (Asociovaný člen FKI)
 56. Lux communication (Asociovaný člen FKI)
 57. Renovatio Nova (Asociovaný člen FKI)
 58. Združenie Máriina doba (Asociovaný člen FKI)