1. Fórum života
 2. SAVIO
 3. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie / ÚSKI
 4. Priatelia Quo Vadis o.z
 5. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
 6. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 7. Koinonia Ján Krstiteľ
 8. Katolícka jednota Slovenska
 9. Občianske združenie Slnečnica Slovensko
 10. Klub mnohodetných rodín
 11. Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 12. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov
 13. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
 14. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 15. CitizenGo Slovensko
 16. Dobrota sv. Alžbety
 17. Katolícke hnutie žien Slovenska
 18. Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 19. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
 20. Hnutie Modlitby matiek
 21. Liga pár páru v SR
 22. Centrum pomoci pre rodinu - Trnava
 23. Aglow
 24. CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
 25. Resoty
 26. Dobrota pre Afriku
 27. Františkánsky svetský rád
 28. Asociácia za život a rodinu
 29. Donum Vitae
 30. Áno pre život
 31. Christin
 32. Fórum pre verejné otázky
 33. FUGA - kultúrne centrum kresťanov
 34. Horúci tím o.z
 35. Klub priateľov Ferka Skyčáka
 36. Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku
 37. Komunita Sant´ Egidio
 38. Nadácia Jozefa Murgaša
 39. Manželské stretnutia
 40. Nádej pre beznádej
 41. MIVA Slovensko
 42. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 43. Network Slovakia
 44. Nové Ľudstvo, o.z.
 45. O.z. Maják Nádeje
 46. Potravinová banka Slovenska
 47. Rodina Nepoškvrnenej
 48. Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan
 49. Slovenské misijné hnutie
 50. Slovenský orol
 51. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
 52. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 53. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 54. Centrum pre rodinu Nitra
 55. Centrum pre rodinu Žilina (Asociovaný člen FKI)
 56. Inštitút rodiny Košice (Asociovaný člen FKI)
 57. Lux communication (Asociovaný člen FKI)
 58. Renovatio Nova (Asociovaný člen FKI)
 59. Združenie Máriina doba (Asociovaný člen FKI)