1. Fórum života
 2. Koinonia Ján Krstiteľ
 3. Katolícka jednota Slovenska
 4. Občianske združenie Slnečnica Slovensko
 5. Klub mnohodetných rodín
 6. Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 7. Združenie kresťanských robotníkov a zamestnancov
 8. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
 9. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 10. CitizenGo Slovensko
 11. Dobrota sv. Alžbety
 12. Katolícke hnutie žien Slovenska
 13. Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 14. Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
 15. Hnutie Modlitby matiek
 16. Liga pár páru v SR
 17. Centrum pomoci pre rodinu - Trnava
 18. Aglow
 19. CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum
 20. Resoty
 21. Dobrota pre Afriku
 22. Františkánsky svetský rád
 23. Asociácia za život a rodinu
 24. Donum Vitae
 25. Áno pre život
 26. Christin
 27. Fórum pre verejné otázky
 28. FUGA - kultúrne centrum kresťanov
 29. Horúci tím o.z
 30. Klub priateľov Ferka Skyčáka
 31. Kancelária Kolpingovho diela na Slovensku
 32. Komunita Sant´ Egidio
 33. Nadácia Jozefa Murgaša
 34. Manželské stretnutia
 35. Nádej pre beznádej
 36. MIVA Slovensko
 37. Priatelia Quo Vadis o.z
 38. Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
 39. Network Slovakia
 40. Nové Ľudstvo, o.z.
 41. O.z. Maják Nádeje
 42. Potravinová banka Slovenska
 43. Rodina Nepoškvrnenej
 44. Slovenský katolícky akademický spolok Istropolitan
 45. Slovenské misijné hnutie
 46. Slovenský orol
 47. SAVIO
 48. Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
 49. Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie / ÚSKI
 50. Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku
 51. V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 52. Združenie katolíckych škôl Slovenska
 53. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 54. Centrum pre rodinu Nitra
 55. Centrum pre rodinu Žilina (Asociovaný člen FKI)
 56. Inštitút rodiny Košice (Asociovaný člen FKI)
 57. Lux communication (Asociovaný člen FKI)
 58. Renovatio Nova (Asociovaný člen FKI)
 59. Združenie Máriina doba (Asociovaný člen FKI)